Aksaray Üniversitesi Sürekli İşçi Alım İlanı!

Aksaray Üniversitesi temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, sulama sistemleri montaj işçisi, bahçe bakım elemanı istihdamı yapacak. Kura ve sözlü sınav sonucuna göre alımı gerçekleştirilecek olan sürekli işçi alımı için ayrılan toplam kadro sayısı ondört. Aksaray Üniversitesi sürekli işçi alımı iç başvurular 10-14 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

 

GENEL ŞARTLAR:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak,

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesa karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerin üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

6. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yöne kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

7. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

8. Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak),

9. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek,

10.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

11.İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak, şartları aranır.

 

ÖZEL ŞARTLAR:

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)

1. Ortaöğretim (lise ve dengi ) mezunu ve 18-35 yaş arasında olmak.

2. 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kiml kartına sahip olmak.

3. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.

 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

1. En az ilkokul, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu ve 18-35 yaş arasında olmak.

2. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.

 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ENGELLİ)

1. En az ilkokul, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu ve 18-35 yaş arasında olmak.

2. Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile en az %40 engeli olduğunu belgelendirmek.

 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ESKİ HÜKÜMLÜ VEYA TERÖRLE MÜCADALEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN)

1. En az ilkokul, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu ve 18-35 yaş arasında olmak.

2. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olduğunu belgelendirmek.

3. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak

 

SULAMA SİSTEMLERİ VE MONTAJ İŞÇİSİ

1. En az ilkokul, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu ve 18-35 yaş arasında olmak.

2. Görevini devamlı yapmaya fiilen arazi şartlarında çalışmaya engel olabilecek fiziki ve sağlık sorunu olmamak.

3. Peyzaj alanlarında; otomatik sulama sistemleri, bahçe sulama sistemleri vb. sistemlerin kurulum, bakımonarım ve takibi, çim-bitki ekimi, dikim bakım ve çevre düzenlemesi işlerinde veya sıhhi tesisat işçileri ve boru tesisatçıları meslek kolunda deneyimli olduğunu meslek lisesi diploması, ustalık, kalfalık, işyerinden alacağı tecrübe belgesi veya sertifika vb. ile belgelendirmek.

 

BAHÇE BAKIM ELEMANI

1. En az ilkokul, en çok ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu ve 18-35 yaş arasında olmak.

2. Görevini devamlı yapmaya fiilen arazi şartlarında çalışmaya engel olabilecek fiziki ve sağlık sorunu olmamak.

3. Peyzaj alanlarında; çim-bitki ekimi, dikimi, bakım ve çevre düzenlemesi işlerinde deneyimli olduğunu meslek lisesi diploması, ustalık, kalfalık, işyerinden alacağı tecrübe belgesi veya sertifika vb. ile belgelendirmek.

 

KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

İŞKUR tarafından Aksaray Üniversitesine bildirilen başvurular arasından ilan edilen açık iş sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi 21.02.2020 tarihinde Aksaray Üniversitesi Konferans Salonunda yapılacak ol adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir. Kura çekim tarihi, saati veya yerinde değişiklik olması durumunda Aksaray Üniversite internet sayfasında (www.aksaray.edu.tr) duyurulacaktır. Yine kura sonucu belirlenen adaylar Aksaray Üniversitesi internet sayfasında (www.aksaray.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

KURA SONUCU SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ

Kura sonucunda asıl aday olarak ilan edilenler Aksaray Üniversitesi internet sayfasında (www.aksaray.edu.tr) duyurulacak tarihlerde aşağıda belirtilen belgeler (aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde dosya halinde) ile birlikte şahsen Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır. Posta, kar veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Yapılacak belge kontrolü işlemlerinde; şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacak olup, yerlerine yedek aday listesinde yer alan adayl sırayla dâhil edilebilecektir.

1. Başvuru Dilekçesi

2. Nüfus Cüzdanı aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

7. Güvenlik görevlisi ilanına başvuracak adayların özel güvenlik sertifikası ve özel güvenlik kimlik kartlarının aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

8. Engelli kadrolarına başvuracak adaylardan engel oranının en az %40 olduğunu gösterir Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

9. Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar kadrolarına başvuracak adaylardan durumlarına göre: - Terö mücadelede yaralandığını gösteren sağlık raporu ve komutanlık yazısının aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi - Eski hükümlü belgesinin aslı ile birlikte adet fotokopisi

10.Sulama Sistemleri ve Montaj İşçisi ile Bahçe Bakım Elemanı açık iş ilanına başvuracak adaylardan ayrıca yukarıdaki özel şartlarda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

 

SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

Kura sonucunda şartları sağlayan adaylara Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17’nci maddesinin 1’inci fıkrasına göre Rektörlük Binasında sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav tarihi, saati ve ye Aksaray Üniversitesi internet sayfasında (www.aksaray.edu.tr) ayrıca duyurulacaktır. Sınav sonucu belirlenen asıl ve yedek adayların listesi Aksa Üniversitesi internet sayfasında (www.aksaray.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Sınav sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi Aksaray Üniversitesi internet sayfasında (www.aksaray.edu.tr) duyurulacaktır. Adayların söz konusu belgeler ile Aksaray Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren veya belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyenler ile göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.